Obsługa podmiotów zamawiających oraz przedsiębiorców

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje specjalistyczne doradztwo oraz bezpośrednią realizację procedur wg. rozeznania rynku i zasady konkurencyjności wynikającą z aktualnie obowiązujących wytycznych Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 grudnia 2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020r. Usługi w tym zakresie ukierunkowane są zarówno na podmioty zamawiające jak i na przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Oferowana usługa obejmuje m.in. opracowanie planu udzielanych zamówień, całościowe opracowanie zapytań ofertowych oraz ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności, ocenę ofert, przygotowanie dokumentów dotyczących rozstrzygnięcia postępowania, opracowanie stosownych protokołów oraz umów z wykonawcami, jak również wsparcie na etapie kontroli projektu.