Zamówienia publiczne dla początkujących – intensywne warsztaty wprowadzające: celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie podstawowych i najważniejszych zagadnień funkcjonujących w aktualnie obowiązujących przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych. Merytoryczny zakres szkolenia, licznie uzupełniony o najaktualniejsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie i wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych, jak również przykłady i propozycje praktycznych rozwiązań stosowanych w codziennej pracy Kancelarii, stanowi rzetelne i profesjonalne źródło wiedzy dla osób rozpoczynających pracę zawodową zarówno po stronie instytucji zamawiającej jak i po stronie wykonawcy. Szkolenie skierowane jest również do wszystkich tych osób, które chcą usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.

Program szkolenia:

I dzień szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych
 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 4. Zamówienia poniżej progu 30 tys. euro (zasady ustalania wartości szacunkowej zamówień pn. 30 tys. euro oraz zakaz zaniżania wartości zamówień publicznych w celu obejścia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; zasady oraz tryby udzielania zamówień publicznych poniżej kwot 30 tys. euro, zasady dokumentowania zamówień pn. 30 tys. euro, wytyczne dotyczące regulaminu udzielania zamówień publicznych pn. 30 tys. euro).
 5. Zasady udzielania zamówień publicznych (zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zasada jawności, transparentności, bezstronności, proporcjonalności oraz zasada pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych).
 6. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  1) Zasady opracowania opisu przedmiotu zamówienia, w tym omówienie podstawowych zagadnień dotyczących dialogu technicznego
  2) Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia
  3) Zasady ustalania kryteriów oceny ofert
  4) Procedury oraz tryby udzielania zamówień publicznych
  5) Zasady określania warunków udziału w postępowaniu (warunki podmiotowe, przedmiotowe, podstawa wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)
  6) Przygotowanie SIWZ z uwzględnieniem elektronizacji systemu zamówień publicznych (nowe zasady komunikacji, rodzaje oraz forma dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego)
 7. Podsumowanie pierwszego dnia
 8. Konsultacje, w tym konsultacje indywidualne

II dzień szkolenia:

 1. Wszczęcie i przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych:
  1) Ogłoszenie o zamówieniu, zaproszenie do negocjacji i składania ofert
  2) Zasady publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
  3) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zmiana SIWZ
  4) Procedura wyjaśnienia treści SIWZ
  5) Składanie ofert przez wykonawców
  6) Procedura badania i oceny ofert (wezwanie do złożenia wyjaśnień, wezwanie do uzupełnienia dokumentów, procedura odwrócona, zasady poprawiania omyłek w ofercie wykonawcy)
  7) Rażąco niska cena (procedura wyjaśniania poziomu zaoferowanych cen)
  8) Odrzucenie oferty
  9) wykluczenie wykonawcy z postępowania
  10) Wybór oferty najkorzystniejszej
  11) Unieważnienie postępowania
  12) Dokumentowanie przebiegu postępowania
  13) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  14) Protokół ZP
 2. Umowy o zamówienie publiczne:
  1) Forma umowy o zamówienie publiczne
  2) Terminy uprawniające zamawiającego do zawarcia umowy o zamówienie publiczne
  3) Dopuszczalny zakres zmian umowy o zamówienie publiczne
  4) Unieważnienie umowy o zamówienie publiczne
  5) Podwykonawstwo w umowie o zamówienie publiczne
 3. Środki ochrony prawnej:
  1) Odwołanie do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
  2) Informacja wykonawcy o zaniechaniach lub czynnościach podjętych przez zamawiającego niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
  3) Skarga do Sądu
 4. Kontrola zamówień publicznych:
  1) Kontrola doraźna w związku z art. 165 ustawy Prawo zamówień publicznych
  2) Kontrola uprzednia w związku z art. 169 ustawy Prawo zamówień publicznych
  3) Kontrola zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
  4) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 5. Podsumowanie drugiego dnia
 6. Konsultacje, w tym konsultacje indywidualne

Dodatkowe zagadnienia:

Program szkolenia, uzupełniany jest bez dodatkowych opłat, na wniosek uczestników, o zagadnienia dotyczące zasad udzielania zamówień współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wg. wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Program szkolenia, uzupełniany jest bez dodatkowych opłat, na wniosek uczestników, o zagadnienia dotyczące bieżącej działalności zamawiającego lub wykonawcy, które w zależności od problematyki omawiane są podczas szkolenia lub podczas indywidualnych konsultacji wieńczących każdy moduł szkolenia.


Cena szkolenia:

Udział w szkoleniu 1 osoby to koszt 950,00 zł netto / 1 168,50 zł brutto
W przypadku gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu cena nie obejmuje VAT-u.
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, bezpłatne bieżące konsultacje przez okres 60 dni realizowane drogą elektroniczną oraz telefoniczną, lunch oraz poczęstunek przez cały czas trwania szkolenia, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Udział w szkoleniu zamkniętej grupy do 8 osób to koszt 2 000,00 zł netto / 2 460,00 zł brutto (cała grupa)
W przypadku gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu cena nie obejmuje VAT-u.
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, bezpłatne bieżące konsultacje przez okres 60 dni realizowane drogą elektroniczną oraz telefoniczną, poczęstunek przez cały czas trwania szkolenia, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Bezpłatne konsultacje:

Dla wszystkich uczestników szkolenia przez okres 60 dni od jego ukończenia, Kancelaria zapewnia bezpłatne specjalistyczne konsultacje poświęcone nie tylko aktualnym przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, ale również zagadnieniom poświęconym elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych. Oferowane konsultacje realizowane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub w siedzibie Kancelarii w Olsztynie.


Kameralny charakter szkolenia:

Z uwagi na wysoko specjalistyczny charakter szkoleń, różnorodność podejmowanych zagadnień, jak również mnogość technicznych problemów związanych z elektronizacją zamówień publicznych, Kancelaria dąży do zapewnienia maksymalnie kameralnego klimatu szkoleń, w związku z czym liczba uczestników nie przekracza pięciu osób. Szkolenia realizowane są również w przypadku indywidualnych zgłoszeń oraz dla grup mniejszych niż pięć osób. Niniejsza propozycja stanowi jednocześnie gwarancję terminów proponowanych szkoleń.


Materiały szkoleniowe:

Materiały, przygotowane dla uczestników szkolenia zawierają kompleksową oraz aktualną treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 z późn. zm.) wraz z najważniejszymi aktami wykonawczymi jak również prezentację multimedialną przygotowaną zarówno w formie pisemnego konspektu oraz w formie elektronicznej. Dla wszystkich uczestników szkolenia opracowywane jest ponadto specjalne zestawienie najważniejszych opinii i wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.


Miejsce realizacji szkoleń:

Kancelaria zapewnia udział w szkoleniach realizowanych w wysokospecjalistycznych salach szkoleniowych w obiektach do tego odpowiednio przystosowanych. Dokładamy najwyższej staranności w doborze miejsc zarówno w aspekcie estetycznym jak i logistycznym wybierając placówki szkoleniowe oraz hotele zlokalizowane w centrum miast.

Olsztyn, Hotel Dyplomat****, ul. Erwina Kruka 28, 10-540 Olsztyn,
Wrocław, Qubus Hotel Wrocław****, ul. św. Marii Magdaleny 2, 50-103 Wrocław,
Gdańsk, Qubus Hotel Gdańsk****, ul. Chmielna 47-52, 80-748 Gdańsk
Warszawa, Novotel Warszawa Centrum****, ul. Marszałkowska 94/98 Warszawa


Autor szkolenia oraz prowadzący

Szkolenie przygotowała oraz poprowadzi Aleksandra Sasin, specjalista ds. zamówień publicznych od 2006r., absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2013r. właściciel Specjalistycznej Kancelarii Zamówień Publicznych, której działalność ukierunkowana jest zarówno na obsługę instytucji zamawiających jak i wykonawców. Autor praktycznych komentarzy do ustawy Pzp opracowywanych na rzecz wydawnictwa prawniczego Wolters Kluwer, pełnomocnik przed KIO, autor oraz realizator szkoleń poświęconych tematyce europejskiego jak i krajowego systemu zamówień publicznych. Obszary specjalizacji: zamówienia publiczne z zakresu robót budowlanych, nauki, badań, innowacji, IT, służby zdrowia oraz zamówienia współfinansowane ze środków budżetu UE.