Wykłady on-line

Wykłady on-line poświęcone przepisom nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, omawiające aktualne zasady przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zamówień o wartości mniejszej niż 130 tysięcy złotych. Zakres merytoryczny wykładów uzupełniany jest najnowszym orzecznictwem KIO, opiniami UZP oraz uzasadnieniem do ustawy i rozporządzeń.