Elektronizacja zamówień publicznych – intensywne warsztaty wprowadzające dla pracowników instytucji zamawiających, uwzględniające założenia nowego prawa zamówień publicznych.

Szkolenie w całości poświęcone aspektom elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych, którego program opracowany został wyłącznie w kontekście potrzeb pracowników i przedstawicieli instytucji zamawiających. Merytoryczny zakres szkolenia stanowi całościowe i kompleksowe ujęcie procesu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście wszystkich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. Poz. 1843) dotyczących elektronizacji. Materiał szkoleniowy uwzględnia najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej z lat 2018-2019 oraz obszerne nawiązanie do regulacji zawartych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. 

Szczegółowy program szkolenia:

Wprowadzenie

Uwarunkowania prawne elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych:

 • omówienie aktualnych Dyrektyw Unijnych oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi dotyczącymi elektronizacji polskiego systemu zamówień publicznych

Uwarunkowania techniczne elektronizacji krajoowego systemu zamówień publicznych:

 • omówienie założeń platformy e-Zamówień
 • omówienie zasad funkcjonowania miniPortalu oraz portali komercyjnych do realizacji elektronicznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • omówienie znaczenia oraz zasady funkcjonowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • omówienie znaczenia oraz zasad funkcjonowania e-PUAP

Przygotowanie SIWZ do elektronicznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

 • omówienie i przedstawienie przykładowych zapisów SIWZ dot. m.in. zasad komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, złożenia oferty, prawidłowego sporządzenia i przedstawienia pełnomocnictw, wniesienia wadium
 • zatwierdzanie SIWZ przez kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną
 • wyjaśnienie treści SIWZ oraz dokonywanie zmian jej postanowień.

Badanie i ocena ofert w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • składanie ofert, oświadczeń i dokumentów
 • sporządzanie i przekazywania JEDZ
 • forma oferty oraz oświadczeń i dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie przez wykonawcę podmiotowych i przedmiotowych warunków udziału w postępowaniu (oryginał dokumentu elektronicznego, kopia dokumentu elektronicznego, potwierdzenie za zgodność z oryginałem, skan oferty przetargowej, dokumenty zagranicznych podmiotów, tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym)
 • ocena prawidłowości złożenia podpisu elektronicznego
 • ocena prawidłowości złożenia pełnomocnictwa
 • ocena oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum, spółka cywilna)
 • ocena prawidłowości wniesienia wadium
 • tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie i dokumentach składanych elektronicznie
 • zmiana, wycofanie oferty w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • szyfrowanie oferty w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • konsekwencje prawne i formalne związane z nieprawidłowym złożeniem, podpisaniem i zaszyfrowaniem oferty przetargowej
 • konsekwencje prawne i formalne związane z nieprawidłowym złożeniem, podpisaniem dokumentów złożonych wraz z ofertą
 • wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień, złożenia lub uzupełnienia dokumentów – forma wezwań oraz zasady wzajemnej komunikacji w tym zakresie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

Sesja otwarcia ofert w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • omówienie aspektów techniczno-organizacyjnych
 • znaczenie zasady jawności i przejrzystości w sesji otwarcia ofert w elektronicznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

Rozstrzygnięcie, unieważnienie elektronicznego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • forma dokumentacji, obowiązujące narzędzia i procedury komunikacji

Dokumentowanie elektronicznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

 • zasady przechowywania dokumentacji z elektronicznego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowanie i przechowywanie protokołu ZP wraz z załącznikami
 • zasady udostępniania protokołu ZP wraz z załącznikami np. ofert wykonawców

Umowa o zamówienie publiczne w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • forma umowy o zamówienie publiczne w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • ważność umowy o zamówienie publiczne zawartej w formie elektronicznej
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Środki ochrony prawnej w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • zasady wnoszenia informacji o zaniechaniach lub czynnościach zamawiającego podjętych niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie art. 181 ust. 1 – forma, obowiązujące narzędzia i procedury komunikacji
 • zasady wnoszenia odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – forma, obowiązujące narzędzia i procedury komunikacji

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

 • nowa ustawa prawo zamówień publicznych, a dotychczasowe przepisy dotyczące elektronizacji krajowego systemu zamówień 
 • omówienie najważniejszych kierunków zmian w krajowym systemie zamówień publicznych

Podsumowanie, dyskusja, konsultacje

 • konsultacje indywidualne

 Koszty uczestnictwa w szkoleniu

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 990,00 PLN NETTO +23% VAT
 • Dla odbiorców newslettera Kancelaria oferuje 10% rabat z uwzględnieniem którego ostateczny koszt jednego uczestnika to 891,00 PLN NETTO + 23% VAT
 • Cena uwzględnia udział w dwudniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, w tym aktualne zestawienie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prezentację multimedialną, materiały piśmiennicze, imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, serwis kawowy z poczęstunkiem, lunch, konsultacje indywidualne oraz on-line realizowane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia

 • Hotel Dyplomat **** ul. Nowowiejskego 9 WARSZAWA
 • Hotel Dyplomat **** ul. Nowowiejskego 9 KRAKÓW
 • Hotel Dyplomat **** ul. Nowowiejskego 9 WROCŁAW
 • Hotel Dyplomat **** ul. Nowowiejskego 9 POZNAŃ

Metodologia szkolenia

Oferowane szkolenie będzie realizowane przy wykorzystaniu profesjonalnych prezentacji multimedialnych przywołujących nie tylko obowiązujące regulacje prawne wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ale równie również najciekawsze i najważniejsze sentencje z najaktualniejszego orzecznictwa KIO obejmującego lata 2018 – 2019, opinie Urzędu Zamówień Publicznych i najnowszego piśmiennictwa. Case study dotyczące procesu udzielania zamówienia publicznego w formule elektronicznej to natomiast zasadniczy element nie tylko przywołanej powyżej prezentacji multimedialnej, ale całego wystąpienia autora i organizatora szkolenia. 

Kameralność

,Jedną z zasadniczych cech naszych przedsięwzięć edukacyjnych jest kameralność oferowanych szkoleń. Jako ich autor wychodzę bowiem z założenia, że wszelkie zagadnienia, czy to związane z elektronizacją krajowego systemu zamówień publicznych, czy to z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych budzić będą nie tylko wiele wątpliwości interpretacyjnych, ale przede wszystkim niepewność działania w bezpośredniej realizacji czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania. Swoboda dyskusji i konsultowania wszelkiego rodzaju zagadnień pozostaje zatem kluczowa dla zachowania efektywności wiedzy zdobytej podczas szkolenia. 

Autor szkolenia

Organizatorem i jednocześnie autorem niniejszego szkolenia jest moja skromna osoba. Od ponad 13 lat specjalizuje się zawodowo w prawie zamówień publicznych, mając za sobą współpracę zarówno z instytucjami zamawiającymi jak wykonawcami. Po stronie zamawiającego byłam związana m.in. z jednostkami funkcjonującymi w służbie zdrowia, uczelnią wyższą i jednostkami Polskiej Akademii Nauk, sądami rejonowymi i sądem okręgowym oraz parkami naukowo – technologicznymi. Od wielu lat działam również zawodowo na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych realizujących zamówienia współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2013-2019 współpracowałam z redakcją Wolters Kluwer jako doradca i autor praktycznych komentarzy do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Od 2013r. do chwili obecnej jestem właścicielem Kancelarii specjalizującej się wyłącznie w zamówieniach publicznych, oferując kompleksową obsługę instytucji zamawiających oraz wykonawców. Występuję również jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą w procesie odwoławczym.

Aleksandra Sasin