Celem szkolenia jest przedstawienie wszystkich najważniejszych aspektów elektronizacji zamówień publicznych zarówno w aspekcie formalno-prawnym jak i praktycznym, mając jednocześnie na uwadze zarówno proces przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i jego bezpośrednie przeprowadzenie. Merytoryczny zakres szkolenia obejmuje szczegółowe omówienie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, orzecznictwo KIO, wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych, w tym omówienie zasad działania miniPortalu, jak również przykłady i propozycje praktycznych rozwiązań w zakresie prawidłowego przygotowywania dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób reprezentujących instytucje zamawiającego jak i wykonawców.


Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Omówienie przepisów ustawy Pzp w aspekcie elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych oraz dotychczasowych wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych w tym zakresie
 3. Zakres elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych w aspekcie procedur unijnych
 4. Zakres elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych w aspekcie procedur krajowych
 5. Przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu) realizowanego w trybach przetargowych z jednoczesnym odniesieniem się do innych trybów udzielania zamówień publicznych przewidzianych aktualnie w ustawie Pzp w ujęciu przepisów dotyczących elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych
 6. Zmiana SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, udzielanie wyjaśnień do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ujęciu przepisów dotyczących elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych
 7. Zasady działania miniPortalu jako narzędzia do elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą
 8. Komercyjne platformy jako dopuszczalne narzędzia do elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą
 9. Platforma e-zamówień jako docelowe narzędzie elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych
 10. Proces przygotowania i składania oferty przez Wykonawcę w postępowaniu elektronicznym: omówienie technicznych aspektów przygotowania oferty oraz jej złożenia, w tym kwestie dotyczące podpisu elektronicznego, pełnomocnictwa, dokumentów składanych w formie kopii, wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, dokumentów dotyczących konsorcjantów, podwykonawców i podmiotów na zasoby których wykonawca powołuje się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zasady składania i przygotowania JEDZ
 11. Sesja otwarcia ofert składanych w formie elektronicznej
 12. Badanie i ocena ofert w postępowaniu elektronicznym: omówienie kwestii dotyczących konsekwencji złożenia oferty w innej formie aniżeli forma elektroniczna, wezwanie do złożenia i uzupełnienia dokumentów, wezwanie do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty oraz rażąco niskiej ceny, poprawianie omyłek w ofercie złożonej elektronicznie
 13. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ujęciu przepisów dotyczących elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych
 14. Dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ujęciu przepisów dotyczących elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych

Program szkolenia, uzupełniany jest bez dodatkowych opłat, na wniosek uczestników, o zagadnienia dotyczące zasad udzielania zamówień współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wg. wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Program szkolenia, uzupełniany jest bez dodatkowych opłat, na wniosek uczestników, o zagadnienia dotyczące bieżącej działalności zamawiającego lub wykonawcy, które w zależności od problematyki omawiane są podczas szkolenia lub podczas indywidualnych konsultacji wieńczących każdy moduł szkolenia


Cena szkolenia

Udział w szkoleniu 1 osoby to koszt 490,00 zł netto / 602,70 zł brutto
W przypadku gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu cena nie obejmuje VAT-u.
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, bezpłatne bieżące konsultacje przez okres 60 dni realizowane drogą elektroniczną oraz telefoniczną, lunch oraz poczęstunek przez cały czas trwania szkolenia, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Udział w szkoleniu zamkniętej grupy do 8 osób to koszt 2 000,00 zł netto / 2 460,00 zł brutto (cała grupa)
W przypadku gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu cena nie obejmuje VAT-u.
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, bezpłatne bieżące konsultacje przez okres 60 dni realizowane drogą elektroniczną oraz telefoniczną, poczęstunek przez cały czas trwania szkolenia, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Bezpłatne konsultacje

Dla wszystkich uczestników szkolenia przez okres 60 dni od jego ukończenia, Kancelaria zapewnia bezpłatne specjalistyczne konsultacje poświęcone nie tylko aktualnym przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, ale również zagadnieniom poświęconym elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych. Oferowane konsultacje realizowane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub w siedzibie Kancelarii w Olsztynie.


Kameralny charakter szkolenia

Z uwagi na wysoko specjalistyczny charakter szkoleń, różnorodność podejmowanych zagadnień, jak również mnogość technicznych problemów związanych z elektronizacją zamówień publicznych, Kancelaria dąży do zapewnienia maksymalnie kameralnego klimatu szkoleń, w związku z czym liczba uczestników nie przekracza pięciu osób. Szkolenia realizowane są również w przypadku indywidualnych zgłoszeń oraz dla grup mniejszych niż pięć osób. Niniejsza propozycja stanowi jednocześnie gwarancję terminów proponowanych szkoleń.


Materiały szkoleniowe

Materiały, przygotowane dla uczestników szkolenia zawierają kompleksową oraz aktualną treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 z późn. zm.) wraz z najważniejszymi aktami wykonawczymi jak również prezentację multimedialną przygotowaną zarówno w formie pisemnego konspektu oraz w formie elektronicznej. Dla wszystkich uczestników szkolenia opracowywane jest ponadto specjalne zestawienie najważniejszych opinii i wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.


Miejsce realizacji szkoleń

Kancelaria zapewnia udział w szkoleniach realizowanych w wysokospecjalistycznych salach szkoleniowych w obiektach do tego odpowiednio przystosowanych. Dokładamy najwyższej staranności w doborze miejsc zarówno w aspekcie estetycznym jak i logistycznym wybierając placówki szkoleniowe oraz hotele zlokalizowane w centrum miast.

Olsztyn, Hotel Dyplomat****, ul. Erwina Kruka 28, 10-540 Olsztyn,
Wrocław, Qubus Hotel Wrocław****, ul. św. Marii Magdaleny 2, 50-103 Wrocław,
Gdańsk, Qubus Hotel Gdańsk****, ul. Chmielna 47-52, 80-748 Gdańsk
Warszawa, Novotel Warszawa Centrum****, ul. Marszałkowska 94/98 Warszawa


Autor szkolenia oraz prowadzący

Szkolenie przygotowała oraz poprowadzi Aleksandra Sasin, specjalista ds. zamówień publicznych od 2006r., absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2013r. właściciel Specjalistycznej Kancelarii Zamówień Publicznych, której działalność ukierunkowana jest zarówno na obsługę instytucji zamawiających jak i wykonawców. Autor praktycznych komentarzy do ustawy Pzp opracowywanych na rzecz wydawnictwa prawniczego Wolters Kluwer, pełnomocnik przed KIO, autor oraz realizator szkoleń poświęconych tematyce europejskiego jak i krajowego systemu zamówień publicznych. Obszary specjalizacji: zamówienia publiczne z zakresu robót budowlanych, nauki, badań, innowacji, IT, służby zdrowia oraz zamówienia współfinansowane ze środków budżetu UE.