Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowań
o udzielenie zamówień publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych
w Biuletynie Zamówień Publicznych

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego
dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

https://legislacja.gov.pl/projekt/12339906