Zamawiający: Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego w Nowym Kawkowie

Przedmiot zamówienia: Utworzenie pomieszczeń warsztatowych w Lawendowym Muzeum Żywym w Nowym Kawkowie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego programem w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Tryb udzielenia zamówienia: Przedmiotowe zamówienie realizowane jest wg przepisów i zasad obowiązujących w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018r.Poz. 396) oraz wg. przepisów i zasad ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r. Poz. 349 z późn. zm.), w tym z ustawą z dnia 15 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. Poz. 5).

Termin składania ofert: 26.10.2018r. godz. 12:00

Dokumentacja postępowania – Portal ogłoszeń ARiMR


Zamawiający: Chargelity sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia: Komercjalizacja platformy CHARGELITY w ramach projektu pn. „CHARGELITY – otwarta platforma IT zarządzania i obsługi procesu ładowania pojazdów elektrycznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tryb udzielenie zamówienia: zasada konkurencyjności

Termin składania ofert: 11.10.2018r. godz. 15:30

Baza konkurencyjności – ogłoszenie


Zamawiający: ART EVENTS Krzysztof Gawrych

Przedmiot zamówienia: Budowa pensjonatu w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch. Pakiet turystyczny trzech mazurskich firm skierowany do turystów wymagających” realizowany w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie. RPWM.01.04.02. Pakietowanie produktów i usług.

Tryb udzielenie zamówienia: zasada konkurencyjności

Termin składania ofert: 17 październik 2018r. godz. 12:00

Baza Konkurencyjności – ogłoszenie


Zamawiający: Stanisław Misiura EURO-TRANS

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż trzech instalacji fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie EURO-TRANS Stanisław Misiura w ramach osi priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”, Działania 4.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Termin składania ofert: 5 październik 2018r. godz. 12:00

Baza konkurencyjności – ogłoszenie


Zamawiający: Agroturystyka Mirosław Jarząbek

Przedmiot zamówienia: Budowa budynku rekreacyjno-usługowego SPA&Wellness wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Termin składania ofert: 10 wrzesień 2018r.

Baza konkurencyjności – ogłoszenie