Zbiór komentarzy poświęconych procesowi przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odnoszących się m.in. do zasad sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, zasad ustalania wartości szacunkowej, zasad kwalifikacji wykonawców oraz warunków udziału w postępowaniu, czy też przygotowania dokumentacji zamówienia. W tym miejscu dostępne będą również wszelkie publikacje poświęcone poszczególnym trybom, w ramach których podmioty zamawiające będą udzielać zamówień na podstawie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznychPublikacje uwzględniają orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie Urzędu Zamówień Publicznych, które pozostają aktualne także dla zasad i przepisów wynikających z nowej ustawy.

Komentarze opisujące poszczególne etapy realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, związane m.in. z wszczęciem postępowania, etapem ewentualnych zmian dokumentacji zamówienia oraz realizacją procesu udzielania wyjaśnień do pytań wykonawców, sesją otwarcia ofert, badaniem i oceną ofert czy też wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz rozstrzygnięciem postępowania. Publikacje uwzględniają również kwestie dotyczące nowych zasad wnoszenia przez wykonawców środków ochrony prawnej oraz uzupełniane są orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz opiniami Urzędu Zamówień Publicznych, które pozostają aktualne także dla zasad i przepisów wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Komentarze poświęcone umowom w sprawie zamówienia publicznego poruszające takie zagadnienia jak zasady opracowania projektu umowy na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia, okresu obowiązywania, zasad wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcom, podwykonawstwa, raportowania sposobu wykonania zamówienia, dokonywania zmian umowy podczas jej bezpośredniej realizacji, odstąpienia od umowy czy też jej unieważnienia. Publikacje uwzględniają orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie Urzędu Zamówień Publicznych, które pozostają aktualne także dla zasad i przepisów wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Komentarze poświęcone zamówieniem poniżej 130 000 zł, opisujące m.in. zasady ustalania wartości szacunkowej, sporządzania opisu przedmiotu zamówienia oraz tryby i procedury ich udzielania. Publikowane materiały odnoszą się również do obowiązkowej sprawozdawczości, jak również przywołują najważniejsze zasady udzielania tego rodzaju zamówień wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Publikacje uwzględniają orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie Urzędu Zamówień Publicznych, które pozostają aktualne także dla zasad i przepisów wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.