Kompleksowa obsługa procesu udzielania zamówień publicznych

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje kompleksowe i specjalistyczne wsparcie dla podmiotów zamawiających w zakresie realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach wszystkich trybów przewidzianych w aktualnie obowiązujących przepisach ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Oferowane usługi doradztwa oraz realizacji konkretnych procedur dotyczą również zamówień publicznych, co do których nie ma obowiązku stosowania przepisów przywołanej powyżej ustawy, tj. zamówień poniżej 130 tysięcy złotych. Oferujemy również kompleksowe obsługi wsparcia dla zamówień współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej obejmujące przygotowanie i realizację postępowań, doradztwo oraz wsparcie na etapie kontroli projektu zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie, w tym zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 grudnia 2020r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Zakres usług obejmuje również wsparcie na etapie odwołań i reprezentacji w Krajowej Izbie Odwoławczej.