Wsparcie w procesie pozyskiwania zamówień publicznych

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie wykonawców w procesie pozyskiwania zamówień publicznych, w tym usługi doradztwa oraz opiniowania dokumentacji postępowania, ofert oraz pozostałych dokumentów sporządzanych i przedkładanych w postępowaniu. Zapewniamy merytoryczne wsparcie na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności na etapie sporządzania ofert, wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań, wyjaśnień dotyczących poziomu zaoferowanych cen oraz na etapie wnoszenia środków ochrony prawnej. W zakresie środków ochrony prawnej, Kancelaria oferuje usługi sporządzania pism poprzedzających wniesienie odwołań, sporządzanie odwołań oraz reprezentacji podczas rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Z usług Kancelarii wykonawcy mogą skorzystać również na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne, w szczególności w przypadku konieczności waloryzacji wynagrodzenia, zmiany postanowień umowy oraz w kwestiach związanych z sankcjami w postaci kar umownych.