Kompleksowość świadczonych usług jak również okoliczność, że obsługę Kancelarii zapewniają osoby posiadające wiedzę popartą wieloletnią praktyką w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pozwalają na zaproponowanie usług polegających na prowadzeniu zewnętrznej obsługi zamówień publicznych. Proponowana usługa to możliwość korzystania z zasobów zewnętrznych na zasadach outsourcingu co pozwala odciążyć administrację przy jednoczesnym zwiększeniu jej efektywności i zmniejszeniu kosztów jej utrzymania.

W ramach świadczonych usług zapewniamy m.in.:

  • Kompleksowe przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Kancelaria oferuje przy tym także wsparcie w zakresie prawidłowego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalenia jego wartości szacunkowej, jak również przygotowanie i realizację procedury dialogu technicznego.
  • Bezpośrednia i kompleksowa realizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w każdym trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych, w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych.
  • Obsługę oraz doradztwo przy wnoszonych przez wykonawców środkach ochrony prawnej (min. sporządzanie odpowiedzi na odwołania, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą).
  • Wsparcie merytoryczne zamawiającego podczas kontroli (w tym sporządzanie pisemnych wyjaśnień).
  • Realizację postępowań pn. 30 tys. euro poprzez przygotowywanie zapytań ofertowych.
  • Realizację postępowań wg. zasady konkurencyjności wg. wytycznych Ministerstwa Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.
  • Sporządzanie opinii z zakresu zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych, również w sytuacjach zagrożenia kosztami niekwalifikowanymi w przypadku zamówień współfinansowanych z budżetu UE
  • Przygotowywanie wewnętrznych regulaminów w zakresie realizacji zamówień publicznych.
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień
  • Monitoring oraz archiwizacja umów w sprawie zamówienia publicznego.