Komentarze

Komentarze do przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych poświęcone zamówieniom o wartości mniejszej niż 130 tysięcy złotych. Prezentowane komentarze opisują zasady udzielania tego rodzaju zamówień, procedury oraz zasady zawierania umów oraz ich realizacji. Materiały uwzględniają najnowsze orzecznictwo KIO, oraz opinie UZP dotyczące niniejszej kategorii zamówień.