Zbiór komentarzy poświęcony procesowi elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych. Zebrane w niniejszej części zbioru komentarze, dotyczą przede wszystkim dokumentów elektronicznych przygotowywanych i składanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawców. Opracowane komentarze omawiają zatem, zagadnienia dotyczące zasad sporządzania ofert, w tym ofert składanych jako skan oferty, która uprzednio przygotowana została w wersji papierowej, elektronicznych oświadczeń i dokumentów, w tym ich elektronicznej kopii oraz urzędowych dokumentów elektronicznych.

Zbiór komentarzy poświęcony procesowi elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych. Zebrane w niniejszej części zbioru komentarze, dotyczą przede wszystkim zasad składania i funkcjonowania podpisu elektronicznego, wykorzystywanego podczas sporządzania i składania przez wykonawców ofert oraz elektronicznych oświadczeń i dokumentów, jak również ich kopii. Opracowane komentarze poruszają również kwestie związane z weryfikacją poprawności złożonego podpisu elektronicznego, tj. procesu walidacji oraz konsekwencji formalno-prawnych, które ponoszą wykonawcy w przypadku złożenia takiego podpisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

 Sprawy techniczne

Zbiór komentarzy poświęcony procesowi elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych. Zebrane w niniejszej części zbioru komentarze, dotyczą przede wszystkim problemów technicznych, które pojawiają się podczas realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w formule elektronicznej. Opracowane komentarze omawiają zatem, kwestie niesprawności oraz awarii środków komunikacji elektronicznej, odpowiedzialności jaką w tym zakresie ponoszą zamawiający oraz wykonawcy. Komentarze omawiają także bezpośrednie konsekwencje dla przebiegu postępowania, w przypadku niesprawności lub awarii środków komunikacji elektronicznej, tj. konsekwencje związane z koniecznością unieważnienia takiego postępowania.