Komentarze

Komentarze poświęcone aktualnym regulacjom prawnym i obowiązującym praktykom przy realizowaniu postępowań dotyczących zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w tym zamówień udzielanych według zasady konkurencyjności, a więc zamówień, w odniesieniu do których wyłączono ustawowy obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE UKAŻE SIĘ:
Komentarz poświęcony zasadom sporządzania opisu przedmiotu zamówienia w zamówieniach
udzielanych
 za pośrednictwem zasady konkurencyjności.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE UKAŻE SIĘ: 
Komentarz poświęcony zasadom dokumentowania czynności szacowania wartości zamówienia w odniesieniu do zamówień
udzielanych za pośrednictwem zasady konkurencyjności i rozeznania rynku.