Komentarze

Komentarze do przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych opisujące poszczególne etapy przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego realizacji. Publikacje odnoszą się również do zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego. Opracowane materiały uwzględniają najnowsze orzecznictwo KIO, stanowiska i opinie UZP oraz uzasadnienie do ustawy i nowych rozporządzeń.