Specjalistyczne szkolenia z przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz elektronizacji systemu zamówień publicznych. Prezentowany cykl szkoleń uwzględnia zarówno szkolenia dla podmiotów zamawiających, wykonawców oraz dla osób specjalizujących się w udzielaniu zamówień bagatelnych lub rozpoczynających pracę zawodową w branży zamówień publicznych.

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie dla zamawiających w zakresie przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach wszystkich trybów przewidzianych aktualnie w obowiązujących przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Kancelaria oferuje również usługi dotyczące udzielania zamówień bagatelnych

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania zamówień publicznych, w tym usługi doradztwa, opiniowania, jak również sporządzania dokumentacji. Zapewniamy merytoryczne wsparcie na każdym etapie postępowania, w każdym trybie, podczas procedur odwoławczych oraz przy realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje kompleksowe oraz profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie opracowywania i składania odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na czynności lub zaniechania podmiotu zamawiającego. Zakres świadczonych usług obejmuje również obsługę zamawiających w procesie odwoławczym.

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje specjalistyczne doradztwo oraz bezpośrednią realizację procedur według zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku wynikających z aktualnie obowiązujących wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019r. w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Kancelaria w ramach świadczonych usług oferuje również usługi doradcze z zakresu przepisów i procedur wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych. Usługa realizowana jest w formule stałego abonamentu i skierowana jest do zamawiających oraz wykonawców

Strefa wiedzy

Praktyczne i nowoczesne wsparcie dla uczestników rynku zamówień publicznych
dostarczające specjalistyczną pomoc, wiedzę i informacje.

Komentarze

Specjalistyczne komentarze poświęcone przepisom nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym formalno-prawnym aspektom elektronizacji krajowego systemu zamówień publicznych, zamówieniom o wartości mniejszej niż 130 tysięcy złotych, oraz zamówieniom współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej. 

Wykłady on-line

Wykłady on-line poświęcone nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, omawiające nowe zasady przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również nowe zasady zawierania i realizacji umów. Zakres merytoryczny wykładów obejmuje również zagadnienia dotyczące zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych.

Ebooki

Publikacje poświęcone praktycznym aspektom stosowania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień. Prezentowane publikacje to kompendium wiedzy zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, który zawiera zestawienie obowiązujących przepisów, infografiki oraz praktyczne komentarze i analizy.

Konsultacje on-line

Specjalistyczne konsultacje dla przedstawicieli podmiotów zamawiających oraz wykonawców z zakresu praktycznego stosowania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza usługa dotyczy merytorycznego wsparcia zarówno na etapie przygotowania postępowania, jego realizacji oraz zawarcia i wykonania umowy.